Bij de beoordeling van aanvragen gaat het Naoberfonds Beltrum uit van de onderstaande richtlijnen met betrekking tot de financiële ondersteuning van projecten.

Het Naoberfonds Beltrum

Het Naoberfonds Beltrum is opgericht in 2017. Dit fonds is in het leven geroepen om de gelden die door de Beltrumse bevolking bijeen gebracht zijn rond 1976 voor de oprichting en exploitatie van het dorpshuis de Wanne na de verkoop hiervan, deze opnieuw ten goede te brengen aan de leefbaarheid van Beltrum. Voor het oude dorpshuis De Wanne gerealiseerd in 1976, is een gemeenschapsvoorziening nieuwe stijl:  Kulturhus de Wanne opgericht. De overgebleven gelden worden beheerd door het Naoberfonds Beltrum. Deze heeft als missie en visie de initiatieven voor en door de Beltrumse gemeenschap te stimuleren, zodat voor de toekomst vele creatieve en innovatieve plannen met behulp van dit fonds gerealiseerd kunnen worden.

Het Naoberfonds Beltrum kan onmogelijk alle verzoeken honoreren. Om een goede afweging te maken zijn richtlijnen opgesteld: algemene richtlijnen die aangeven wat we als stichting belangrijk vinden en specifieke voorwaarden.  Alle aanvragen worden op deze punten getoetst.


Algemene richtlijnen

Het Naoberfonds kan een bijdrage overwegen voor allerlei projecten. Uitgangspunt is dat het fonds een project inhoudelijk bijzonder, kwalitatief goed en op geen enkele andere wijze gerealiseerd kan worden. Er moet voldoende vertrouwen zijn in de totstandkoming of uitvoering van een project. Projecten moeten in omvang en tijdsduur duidelijk omschreven zijn.

Als uitgangspunt dient het project gericht te zijn op één van de drie punten

  • De leefbaarheid in Beltrum stimuleren en de burgerkracht versterken.
  • Die innovatief en/of creatief en/of ondernemend zijn.
  • De uitstraling en profilering van Beltrum bevorderen.

Een bijdrage van het Naoberfonds Beltrum moet effectief zijn. Daarom moet in de aanvraag en de begroting een duidelijk ,concreet doel worden aangegeven voor de eventuele bijdrage van het fonds. Uit het dekkingsplan moet blijken dat er een daadwerkelijk tekort is en ook moet worden aangegeven hoe een eventuele bijdrage van het fonds zich verhoudt tot de eigen bijdrage en  bijdragen van andere financiers/fondsen. Het Naoberfonds Beltrum financiert nooit de volledige kosten van een project. Het Naoberfonds Beltrum is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de uitvoerende activiteit, de bijdrage kan alleen een financiële bijdrage zijn en geen uitvoerende.

Het Naoberfonds Beltrum kent een beperkt aantal ondersteuningsmogelijkheden voor investeringen. Hierbij kijkt het fonds altijd of het om uitzonderlijke kosten gaat. Mocht het ondersteunde project naar verloop van tijd winstgevend zijn, dan wordt de financiering als een lening gezien en zal (deels) terugbetaald moeten worden.  Bij commerciële organisaties met een winstoogmerk wordt de bijdrage van het Naoberfonds Beltrum gezien als verstrekt risicovol kapitaal. Hiervoor verwacht het fonds de verstrekte bijdrage en een marktcomforme rente, dit laatste over een vooraf vast te stellen periode. Dit zal vastgelegd worden (na overleg) in de voorwaarden van de eventuele toekenning van het gevraagde bedrag. De terugvloeiende gelden zullen weer ten goede komen aan het algemeen nut.

Bij uitzondering kan het fonds een bijdrage verlenen aan de startkosten van een nieuwe organisatie. Een startbijdrage wordt alleen gegeven als een beginnende organisatie naar oordeel van het fonds een aantoonbaar gemis vult in Beltrum. Bovendien moet er voldoende zicht zijn op een (financieel) zelfstandig functioneren na de opstartfase.

Vanzelfsprekend kan financiële ondersteuning alleen worden verleend als het budget van het Naoberfonds Beltrum toereikend is. Het Naoberfonds Beltrum wil een fonds zijn wat langdurig in stand kan blijven  t.b.v. de Beltrumse gemeenschap en daarom weloverwogen te werk gaat met het toekennen van steun. Een deel van de tegoeden wordt vast gezet. Voor 5 tot  10 % van het vrij beschikbare budget van het Naoberfonds Beltrum kan jaarlijks een aanvraag ingediend worden.

Dit houdt in dat er maximaal € 10.000,=  p/j te besteden is en wel verdeeld over 4 kwartalen, zodat er maximaal  € 2.500,- p/kw ingezet kan worden. Afwijken van dit budget behoort evt. tot een mogelijkheid, dit is een bestuursbeslissing. Het bestuur kan eveneens beslissen een deel van de aanvraag toe te kennen. Mocht de aanvraag het budget ruim overschrijden en in bijzondere mate innovatief  en van groot belang voor de Beltrumse gemeenschap dan kan het bestuur beslissen deze aanvraag  te bespreken met de Raad van overleg. Het niet nakomen van de voorwaarden heeft tot gevolg dat de volledige financiële bijdrage wordt teruggevorderd.

Weigeringsgronden; niet in aanmerking komend voor ondersteuning zijn:

– Reguliere investeringen, die naar de mening van het fonds door de aanvrager zelf kunnen, of zouden    moeten worden, gefinancierd.
– Aanvragen die gestoeld zijn op een politieke of religieuze grondslag.
– Bij overschreiding van het jaarlijks beschikbare budget.

Daarnaast behoudt het bestuur zich te aller tijde het recht voor aanvragen in uitzonderlijke situaties te weigeren, zonder opgaaf van redenen.